Zgodovina Hotela

History Hotel

Na miejscu dzisiejszego budynku Meksika Hotel i Meksyku by?y zbierane w 1864 Meksikajnarji .
Meksikajnarji jest nazw? dla wolontariuszy w armii cesarza Meksyku Maximilian , brat cesarza austriackiego Franz Joseph . Ze wzgl?du na opór Meksykanów w 1864 roku Franciszek Józef Maksymilian wspierana przez wolontariuszy z <534 prowincji austriackich>; Wed?ug niektórych danych, to jest oko?o 6000 ochotników. W Radzie Miasta S?owe?ski Lublanie w dniu 3 czerwca opublikowa?a zaproszenie do wolontariatu; spotkanie wolontariuszy wynosi?a Cukrarna . Via Triest to wolontariusze ze wszystkich krajów p?ywaj? na kilka grup do Meksyk .