Zgodovina Hotela

History Hotel

Na míst? dne?ního domu Meksika Hotel a Mexika byly v roce 1864 shromá?d?ny Meksikajnarji .
Meksikajnarji je název pro dobrovolníky v armád? císa?e mexického Maximilian , bratr rakouského císa?e Franz Joseph . Vzhledem k odporu Mexi?an? v roce 1864, Franti?ek Josef Maximilian nápomocni dobrovolníci z rakouských spolkových zemích ; podle n?kterých údaj?, ?e by bylo asi 6000 dobrovolník?. Na m?stské rad? slovinský Lublani dne 3. ?ervna vydala výzvu k dobrovolné ?innosti; setkání dobrovolník? byla Cukrarna . P?es Trieste jsou dobrovolníci ze v?ech zemí plout do n?kolika skupin na Mexiko .